| ورود

عدم تشکیل کلاس ها

عدم تشکیل کلاس ها

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  عدم تشکیل کلاسها فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که عدم تشکیل کلاس خود را در هفته پنجم ( 27 مهر تا 2 آبان ماه 98) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه 
98/07/27

تعطیل رسمی

 ​​​​​​​یکشنبه 
98/07/28

1-خانم محمدی نسب

2- خانم فاطمه نوری

3-آقای امیر شجاعی

4- خانم ذبیحی

5- خانم امیری پویا

6- آقای رشادت جو

7- آقای حسنی طالقانی

8-آقای روشن 1 کلاس

9 - آقای قاجاریه 2 کلاس

دوشنبه

98/07/29

1-استاد سمیعی زفرقندی

2- استاد شریف النسبی

4- آقای احمدی

سه شنبه
98/07/30

1-خانم حمیدی مهر

2-خانم آذر تراب

4-خانم دوخانی

چهارشنبه
98/08/01

1- استاد حرفت پویان

پنجشنبه 
98/08/02

1- استاد طیبی

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  عدم تشکیل کلاسها فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که عدم تشکیل کلاس خود را در هفته ششم ( 4 تا 9 آبان ماه 98) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه 
98/08/4

 ​​​​​​​یکشنبه 
98/08/5

تعطیل رسمی

دوشنبه

98/08/6

سه شنبه
98/08/7

تعطیل رسمی

چهارشنبه
98/08/8

پنجشنبه 
98/08/9