| ورود
اوقات شرعي
صفحه اخبار

گزارش آیین نودانشجویان

آیین استقبال از نودانشجویان دختر موسسه آموزش عالی ارشاددماوند در روز ششم آبان ماه در سالن فردوسی مجموعه خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید.

ادامه خبر