| ورود
به اطلاع اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه ارشاد دماوند واحدهای تهران و دماوند میرساند که واحدهای دانشگاهی این موسسه در روز پنجشنبه 10 بهمن با توجه به اتمام ایام امتحانات تعطیل میباشد.
اعضاي هيات علمي

 

  اعضای هیات علمی موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند

 

مرتبه علمی
مرتبه علمی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
نام ونام خانوادگی

 dr.akrami@e-damavandihe.ac.ir

استاديار
دكتري
برنامه ريزي درسي
آقاي دكترسيد كاظم اكرمي
a.k.kashani@edamavandi9he.ac.ir
استاديار
دكتري
مديريت-  رفتاري
آقاي دكتراميرحسين كريمي كاشاني
m.shirmohamadi@e-damavandihe.ac.ir
استادیار
 دكتري
مديريتIT
آقاي دكتر مهدي شيرمحمدي
n.eshaghzadeh@e-damavandihe.ac.ir
استادیار
دكتري
مديريت -صنعتي
خانم دکتر نيره اسحق زاده
m.nayeri@e-damavandihe.ac.ir
مربي
فوق ليسانس
مهندسي صنايع-مديريت سيستم
آقاي مهندس محمدمهدي نيري
m.h.rohani@e-damavandihe.ac.ir
مربي
فوق ليسانس
مديريت-دولتي
آقاي محمدحسين روحاني
m.r.lahoti@e-damavandihe.ac.ir
استادیار
دکتری
مهندسي صنايع
آقاي دکتر محمدرضا لاهوتي
m.saeedi@e-damavandihe.ac.ir
استادیار
دكتري
رياضي محض
خانم دکتر مهديس سعيدي
a.aryan@e-damavandihe.ac.ir
استاديار
 دكتري
ادبيات انگليسي
خانم دكترآزيتا آرين
n.sharifi@e-damavandihe.ac.ir
مربي
فوق ليسانس
مديريت-بازرگاني
آقاي نعمت اله شريفي

ghajarieh.amir@e-damavandihe.ac.ir

استاديار
 دكتري
آموزش زبان انگليسي
آقاي دكترامير بيگلربيگي
m.mohajer@e-damavandihe.ac.ir
استادیار
دکتری
حقوق خصوصی
خانم مینا مهاجر
 m.hazavei@e-damavandihe.ac.ir
مربي
فوق ليسانس
حقوق خصوصي
آقاي محمدرضا هزاوه اي
f.parvizi@e-damavandihe.ac.ir
استاديار
 دكتري
زبان و ادبيات انگلیسی
خانم دكترفريبا پرويزي
 d.mohamadi@e-damavandihe.ac.ir
مربي
دانشجوي دكتري
حسابداري
آقاي دكترداريوش محمدي
m.hosseinnian@e-damavandihe.ac.ir
استاديار
دكتري
حقوق تطبيقي
خانم دكترميترا حسينيان
g.shahverdi@e-damavandihe.ac.ir
مربي
فوق ليسانس
حسابداري
خانم گيتي اعظم شاهوردي
i.noravesh@e-damavandihe.ac.ir
استاد
دكتري
حسابداري
آقاي دكترايرج نوروش
m.shirazi@e-damavandihe.ac.ir
استاديار
دكتري
مديريت صنعتي
آقاي دكترمحمود آقاحسينعلي شيرازي
 v.nadi@e-damavandihe.ac.ir
استاديار
دكتري
حسابداري
آقاي دكترولي نادي قمي
s.lajevardi@e-damavandihe.ac.irاستادیار
دكتري
مديريت
خانم دکتر سمانه لاجوردي
z.jamshidi@e-damavandihe.ac.ir
استاديار
 دكتري
علوم اقتصادي
خانم دكترزهره جمشيدي
r.elahi@e-damavandihe.ac.ir
استادیار
دكتري
زبان و ادبيات انگلیسیخانم دکتر رویا الهی
n.sardabi@e-damavandihe.ac.ir
استادیار
دکتری
آموزش زبان انگلیسیخانم دکتر نرجس سردابی
n.fotoohi@e-damavandihe.ac.ir
مربي
فوق لیسانس
حسابداری
خانم ندا فتوحی
f.mohajerani@e-damavandihe.ac.ir
مربي
دانشجوي دكتري
مديريت
خانم  مهاجراني
 m.hajari@e-damavandihe.ac.ir
مربي
فوق ليسانس
هوا و فضا
آقاي مهدي حجاري طاهري